By-laws

By-laws from inaugural meeting in Uppsala, January 28, 1989, as amended by the meetings of the General Assembly held in Bergen on September 25, 2011 and in Helsinki on August 15, 2019.

1. Name
The name of the society is “Nordic Society for Middle Eastern Studies”, hereafter called the “Nordic Society” or the “Society”.

2. Objective
The Nordic Society shall promote research and advanced studies concerning the Middle East in the humanities and social sciences; and further cooperation and exchange of information among researchers working on the Middle East. The Nordic Society shall in particular

a) encourage cooperation between researchers working on the Middle East within and outside the Nordic countries, as well as between research institutions concerned with the Middle East,

b) aid the development of contacts between researchers concerned with the Middle East and those working in other fields within the Nordic countries

c) encourage and establish scholarly contacts with the Middle East

The Nordic Society is scientific, not political. Membership or office in the Society does not hamper or discharge one from individual opinions on current problems.

3. Composition
Research staff, research students or teachers affiliated to academic institutions in the Nordic countries may become ordinary members of the Society. Additionally, University institutions or similar whose field of activity is within Middle Eastern Studies may become Institutional members. Other persons may become corresponding members. Acceptance of new members is decided by the Board. The Society may ask a membership fee from the members.

4. General Assembly
The General Assembly is the highest body of the Nordic Society. At the General Assembly only ordinary members have the right to vote, while corresponding members only have the right to participate and speak. Institutional members have the same rights as corresponding members. The General Assembly shall meet at least every three years. The Board determines the time and venue. The invitations shall be posted at least three months in advance. The General Assembly shall determine the guidelines for future activities, as well as discuss the reports on activities and finance. The General Assembly appoints the Board, the Chair of the Board, the Electoral committee, auditor and assistant auditor, and decides the membership fees.

To the General Assembly a Chair, a Secretary and a Signatory shall be appointed.

5. The Board
The Board is the executive organ of the Society and has the responsibility for carrying out the activities. The Board shall consist of eight-ten members and shall appoint among its members a Vice-chair, a Secretary, and a Treasurer. Any two of the Board’s officers (being the Chair and these three further officers) may sign together on behalf of the Society. Every Nordic country shall if possible be represented by two researchers active within Middle Eastern studies. Board members can normally sit for a maximum of two consecutive periods. The Board meets at the invitation of the Chair at least once a year. The Board may meet by letter. The Board is appointed for the period between two General Assemblies. The Board may, as required, appoint delegations to international bodies, conferences and scholarly gatherings.

6. Elections
The General Assembly appoints an electoral committee consisting of one representative from each participating Nordic country. The Committee is appointed for the period between two General Assemblies. The Committee shall put a proposal for the composition of Board, Chair, auditor and assistant auditor to the General Assembly. The Electoral committee may meet by letter.

7. Auditor
The auditor and assistant auditor shall examine the accounts of the Society and ensure that the assets of the Society are used in accordance with the aims of the Society.

8. Research and Education
The Society shall work for inter-Nordic cooperation on research and education win the field of Middle Eastern Studies. The Nordic Society may also arrange recurrent academic conferences, seminars and exchange of scholars, if possible in cooperation with one or more academic institutions.

9. Information
The Nordic Society may publish a periodical publication as well as other publications, and disseminate information on Middle Eastern studies in the Nordic countries, if applicable in cooperation with one or more academic institutions.

10. Dissolution
A majority of two thirds of all present ordinary members at two consecutive General Assemblies, gathered with at least three months interim, is required for a motion to dissolve the Society. The disbursement of any means available to the Society at its point of dissolving shall be decided in a manner in accordance with the general aims of the Nordic Society.

11. Change in rules
The rules of the Nordic Society may be changed by the General Assembly through the acceptance by two-thirds of the present ordinary members.


Stadgar antagna i Uppsala, 28.1.1989

1. Namn

Sällskapets namn skall vara "Nordiska sällskapet för Mellanösternforskning" (på engelska Nordic Association for Middle Eastern Studies), nedan benämnt Nordiska sällskapet eller Sällskapet.

2. Syfte

Nordiska sällskapet skall främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och högre utbildning om Mellanöstern och verka för informationsutbyte och samarbete mellan Mellanösternforskare. Nordiska sällskapet skall särskilt
a) verka för samverkan mellan Mellanösternforskare i Norden och mellan nordiska och icke-nordiska forskare och forskningsinstitutioner med inriktning på Mellanöstern,
b) medverka till att goda kontakter mellan Mellanösternforskare och forskare från andra akademiska discipliner i Norden blir upprättade,
c) uppmuntra och etablera goda vetenskapliga kontakter med Mellanöstern.
Nordiska sällskapet är vetenskapligt och inte politiskt. Medlemskap eller förtroendeuppdrag i Sällskapet hindrar eller fritar inte från personliga ställningstaganden till aktuella problem.

3. Sammansättning

Till ordinarie medlemmar i Sällskapet kan utses forskare, forskarstudenter eller lärare med anknytning till vetenskapliga institutioner i Norden. Härjämte kan universitetsinstitutioner eller motsvarande med verksamhet inom Mellanösternstudiernas område utses till institutionsmedlemmar. Annan person kan utses till korresponderande ledamot. Inval av nya medlemmar bestäms av styrelsen. Sällskapet äger rätt att kräva medlemsavgift av medlemmarna.

4. Generalförsamling

Generalförsamlingen är Nordiska sällskapets högsta beslutande organ. Vid Generalförsamlingen har endast ordinarie medlemmar rösträtt medan korresponderande ledamöter enbart har närvaro- och yttranderätt. Institutionsmedlemmar äger samma rättigheter som de korresponderande. Generalförsamlingen sammanträder minst vart tredje år. Styrelsen bestämmer tidpunkt och ort. Kallelse skall sändas minst tre månader i förväg. Generalförsamlingen skall ange riktlinjer för den framtida verksamheten samt taga ställning till verksamhets- och ekonomisk berättelse. Generalförsamlingen skall utse styrelse, styrelsens ordförande, valberedning, revisor och revisorssuppleant samt fastställa medlemsavgift. För Generalförsamlingen skall en ordförande utses samt en sekreterare och en justeringsman.

5. Styrelse

Styrelsen är Sällskapets verkställande organ och har ansvaret för den löpande verksamheten. Styrelsen skall bestå av åtta-tio ledamöter och inom sig utse två vice ordförande. Styrelsen utser även en sekreterare. Varje nordiskt land skall om möjligt representeras av två inom Mellanösternforskningen verksamma forskare. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden minst en gång per år. Styrelsen kan sammanträda per capsulam. Mandattiden sträcker sig mellan två generalförsamlingar. Vid behov utser styrelsen delegationer till internationella organisationer, konferenser och vetenskapliga sammankomster.

6. Valberedning

Generalförsamlingen utser en valberedning bestående av en representant för varje deltagande nordiskt land. Mandattiden sträcker sig mellan två generalförsamlingar. Valberedningen skall till Generalförsamlingen framlägga förslag om styrelsens sammansättning, ordförande, revisor och revisorssuppleant. Valberedningen kan sammanträda per capsulam.

7. Revisor

Revisor och revisorssuppleant har till uppgift att granska Sällskapets räkenskaper och att tillse att Sällskapets medel används på ett sätt som motsvarar Sällskapets syften. 

8. Forskning och utbildning

Sällskapet skall verka för samnordisk forskning och utbildning inom Mellanösternforskningens område. Nordiska sällskapet kan även ansvara för periodiskt återkommande vetenskapliga konferenser, symposier samt forskarutbyte, om möjligt i samarbete med en eller flera vetenskapliga institutioner.

9. Information

Nordiska sällskapet kan utge en periodisk tidskrift samt ge ut andra publikationer och sprida information om nordisk Mellanösternforskning, ev. i samarbete med en eller flera vetenskapliga institutioner.

10. Upplösning

För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet i Nordiska sällskapet av de närvarande ordinarie medlemmarna på två på varandra följande generalförsamlingar med minst tre månaders mellanrum. Dispositionen av de för Sällskapet vid upplösningstillfället tillgängliga medlen bestäms på ett sätt som står i överensstämmelse med Nordiska sällskapets syften.

11. Stadgeändring

Stadgarna för Nordiska sällskapet kan ändras av generalförsamlingen efter beslut med 2/3 majoritet av de närvarande ordinarie ledamöterna.

THE NORDIC SOCIETY FOR MIDDLE EASTERN STUDIES IS REGISTERED IN DENMARK, CVR NUMBER 39417391

Powered by Wild Apricot Membership Software